دانلود تشویق طولانی با دست ،و تغییرو تبدیل نوع کف زدن به ریتمیک