دانلود 48 افکت صدای تلق-تلق


Bit Rate : 320 kbps
دسته بندی : اجسام و اشیاء فلزی،چوبی،پلاستیکی

Bit Rate : 320 kbps
دسته بندی : لرزش و تلپ تلوپ،تکان خوردن

Bit Rate : 320 kbps
دسته بندی : لرزش و تلپ تلوپ،تکان خوردن

Bit Rate : 320 kbps
دسته بندی : لرزش و تلپ تلوپ،تکان خوردن

Bit Rate : 320 kbps
دسته بندی : لرزش و تلپ تلوپ،تکان خوردن

Bit Rate : 320 kbps
دسته بندی : لرزش و تلپ تلوپ،تکان خوردن

Bit Rate : 128 kbps
دسته بندی : اجسام و اشیاء فلزی،چوبی،پلاستیکی

Bit Rate : 320 kbps
دسته بندی : لرزش و تلپ تلوپ،تکان خوردن

Bit Rate : 320 kbps
دسته بندی : لرزش و تلپ تلوپ،تکان خوردن

Bit Rate : 320 kbps
دسته بندی : لرزش و تلپ تلوپ،تکان خوردن
1 2 3 4 5