دانلود 31 افکت صدای طنین-صدای-فلز


Bit Rate : 128 kbps
دسته بندی : خراشیدن،ساییدن،تیز کردن

Bit Rate : 128 kbps
دسته بندی : اجسام و اشیاء فلزی،چوبی،پلاستیکی

Bit Rate : 320 kbps
دسته بندی : اجسام و اشیاء فلزی،چوبی،پلاستیکی

Bit Rate : 320 kbps
دسته بندی : خراشیدن،ساییدن،تیز کردن

Bit Rate : 320 kbps
دسته بندی : سلاح های سرد و باستانی

Bit Rate : 320 kbps
دسته بندی : سلاح های سرد و باستانی

Bit Rate : 320 kbps
دسته بندی : سلاح های سرد و باستانی

Bit Rate : 320 kbps
دسته بندی : سلاح های سرد و باستانی

Bit Rate : 320 kbps
دسته بندی : سلاح های سرد و باستانی

Bit Rate : 320 kbps
دسته بندی : سلاح های سرد و باستانی
1 2 3 4